اسامی برندگان سام یار

 • [eplus_team style=”6″ name=”مهدی کبوک” designation=”تهران – فروشگاه نفیس” short_desc=”جایزه 300 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”751″]
  [eplus_team style=”6″ name=”احمد باقری هرندی” designation=”تهران – فروشگاه جم رایان” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”752″]
  [eplus_team style=”6″ name=”بابک نجفی” designation=”اردبیل – فروشگاه نجفی” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”753″]
  [eplus_team style=”6″ name=”آصف تقوی” designation=”رشت – فروشگاه جوادی” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”754″]
  [eplus_team style=”6″ name=”سینا اسمعیلی جعفرزاده” designation=”رویان – فروشگاه سام” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”755″]
 • [eplus_team style=”6″ name=”امیر حسین زرجینی” designation=”اسلامشهر – خانه سامسونگ” short_desc=”جایزه 300 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”758″]
  [eplus_team style=”6″ name=”فرهاد راهبی” designation=”اصفهان – شهرام 2″ short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”759″]
  [eplus_team style=”6″ name=”مهدی داور” designation=”سبزوار – داور” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”760″]
  [eplus_team style=”6″ name=”مازیار نصیری” designation=”اصفهان – اتحاد” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”761″]
  [eplus_team style=”6″ name=”یاسر فرهودی اجیرلو” designation=”پارس آباد – برادران فرهودی” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”763″]
 • [eplus_team style=”6″ name=”مهدی عمو عبدالهی” designation=”قم – عبدالهی” short_desc=”جایزه 300 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”765″]
  [eplus_team style=”6″ name=”مصطفی زرین اقبال” designation=”قم – خانه سامسونگ/زرین اقبال” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”766″]
  [eplus_team style=”6″ name=”مجتبی قاضی مرادی” designation=”تهران – سام زرین” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”767″]
  [eplus_team style=”6″ name=”رضا ملانژاد” designation=”کاشمر – سامسونگ اسکندری” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”768″]
  [eplus_team style=”6″ name=”حمید عالمی شربیانی” designation=”تهران – شربیانی” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%7B%22s_icon%22%3A%22fas%20fa-award%22%7D%5D” img=”769″]
 • [eplus_team style=”6″ name=”جمال خیری” designation=”زنجان – امیدی” short_desc=”جایزه 300 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”672″]
  [eplus_team style=”6″ name=”محمود مالمیر” designation=”كرج – ونوس” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”671″]
  [eplus_team style=”6″ name=”محمدمهدی گودرزی” designation=”ليگودرز – طنین” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”671″]
  [eplus_team style=”6″ name=”علی علمی” designation=”شيراز – گلزاده” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”669″]
  [eplus_team style=”6″ name=”خاطره کریمی” designation=”كرمانشاه – مرکزی سامسونگ” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”669″]
 • [eplus_team style=”6″ name=”محمد باقر شهابی” designation=”قم – صالح” short_desc=”جایزه 300 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”672″]
  [eplus_team style=”6″ name=”ابراهیم احمدپور فتحه سری” designation=”تهران – سام ایران” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”671″]
  [eplus_team style=”6″ name=”روح الله یکتای” designation=”رشت – برادران معدلی” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”671″]
  [eplus_team style=”6″ name=”مصطفی امینی” designation=”اصفهان – جام جم” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”669″]
  [eplus_team style=”6″ name=”علی نوروزی” designation=”قم – صالح” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”669″]
 • [eplus_team style=”6″ name=”داریوش صفا” designation=”تهران – سامسونگ صفا” short_desc=”جایزه 300 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”672″]
  [eplus_team style=”6″ name=”محمد هنریان مفرد” designation=”مشهد – ایران مرکزی” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”671″]
  [eplus_team style=”6″ name=”علی تازیک” designation=”گرگان – ایمان” short_desc=”جایزه 150 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”671″]
  [eplus_team style=”6″ name=”امین مهرجو” designation=”همدان- جمشید” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”669″]
  [eplus_team style=”6″ name=”اکبر احتشامی” designation=”زاهدان – احتشامی” short_desc=”جایزه 100 هزار تومانی” s_profiles=”%5B%5D” img=”669″]